THE Best Paper Awards :
KHURELTOGOOT
Research Conference
Хамтран ажиллагч байгууллагууд

Боловсрол,соёл шинжлэх ухааны яамны эрхэм зорилго нь иргэн бүрийг бие даан сурах, ажиллах чадвартай болгон төлөвшүүлэх, "Зөв Монгол" хүнийг хөгжүүлэх олон талт нөхцөл, боломжийг бүрдүүлэх, эрдэм шинжилгээний ажлын чанар, үр өгөөжийг сайжруулан, судалгаа-инновацийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, эдийн засаг, нийгмийн хөгжилд оруулах хувь нэмрийг нэмэгдүүлэхэд оршино. ДЭЛГЭРЭНГҮЙ® http://www.meds.gov.mn/frontpage

Mонгол улсын шинжлэх ухааны академи нь Ардын засгийн газрын 1921 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдрийн тогтоолоор “Судар бичгийн хүрээлэн” байгуулагдсанаар Монгол улсад шинэ үеийн шинжлэх ухааны төв байгуулага бий болсон түүхтэй бөгөөд хожим нь Шинжлэх ухааны хүрээлэн, Шинжлэх ухаан, дээд боловсролын хүрээлэн болон өргөжин тэлсээр 1961 онд Шинжлэх ухааны Академи болон зохион байгуулагдсан юм. ДЭЛГЭРЭНГҮЙ®http://www.mas.ac.mn/index.php?lang=mn

 

 

 

 

Шинжлэх ухаан технологийн сан нь (ШУТС) нь Монгол Улсын Засгийн Газрын 1993 оны 12-р сарын 24-ны өдрийн 192 дугаар тогтоолоор байгуулагдаж, мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомж болон холбогдох дүрэм, журмын дагуу үйл ажиллагаа явуулж байна. ДЭЛГЭРЭНГҮЙ® http://www.stf.mn/index.php?lang=mn

Холбоо барих

Та дээрх зураг дээрх нууц үгийг давтан бичнэ үү.