THE Best Paper Awards :
KHURELTOGOOT
Research Conference
Хуралд оролцох бүртгэл
  • Биологи-Хөдөө аж ахуйн салбар
  • Техник - Инноваци, хэрэглээний шинжлэх ухаан
  • Техник - Технологи суурь судалгаа
  • Газарзүй, геологийн салбар
  • Нийгмийн ухааны салбар
  • Байгалийн ухааны салбар
  • Анагаах ухааны салбар
  • Эдийн засаг, бизнесийн удирдлага